หลักสูตรนวดน้ำมันอโรม่า (Aroma Oil Massage)

หมวดหมู่: Spa
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

การนวดน้ำมันอโรม่า Aroma Oil Massage หรือที่เรียกกันจนติดหูคือ นวดน้ำมัน

Aromatherapy หรือ การนวดน้ำมันหอม เป็นวิธีการบำบัดอันมีประสิทธิภาพในการรักษาทางอารมณ์และความรู้สึก ทั้งยังช่วยสร้างพลังให้กับทุกส่วนของร่างกาย หลังการนวด กล้ามเนื้อที่ตึงอยู่จะเริ่มคลายลงเส้นประสาทจะสามารถทำงานต่อไปได้อย่างปราศจากการติดขัด ร่างกายของคุณจะเข้าสู่การพักผ่อนอย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน ระบบไหลเวียนของโลหิตก็จะได้รับการกระตุ้นให้สูบฉีด กระจายความรู้สึกสดชื่นไปยังทุกส่วนของร่างกาย เมื่อพลังงานสามารถไหลผ่านได้อย่างอิสระมากขึ้น สุขภาพที่ดีของร่างกายก็จะกลับคืนมา นอกจากนี้ยังสามารถใช้นำมารักษา

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • Understand the fundamentals of healthy dieting (calories, protein, carbs, fat, vitamins & minerals)
  • Create a diet that is perfect for your needs and lifestyle
  • Learn when, what and how much you should eat for optimal body composition
  • Build more muscle by optimizing your meal plan
  • Lose fat faster by optimizing your meal plan
  • Improve immunity and energy levels with the right vitamins and minerals

เนื้อหาของคอร์ส

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน
ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ และระบบการทางานของร่างกาย เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจระบบไหลเวียนเลือด ระบบ น้ำเหลือง ระบบขับถ่าย ระบบย่อยอาหาร ระบบรับความรู้สึก ระบบหัวใจและหลอดเลือด และอวัยวะรับความรู้สึก

  • กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมาของการนวด ด้วยน้ำมันหอมระเหย
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

การแต่งกายและสุขกอนามัยส่วนบุคคล
การแต่งกายและสุขกอนามัยส่วนบุคคล

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปฐมพยาบาล การใช้ยาเบื้องต้น ยาสามัญประจาบ้านและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

กฎหมายและจรรยาบรรณผู้ ประกอบอาชีพ
(๑) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น (๒) จริยธรรมการปฏิบัติตนของผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพกิริยามารยาททัศนคติต่ออาชีพ

คุณสมบัติและความปลอดภัยในการใช้น้ำมันหอมระเหย
คุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหย ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชนิด ที่ใช้สำหรับการนวดและวิธีการใช้วิธีการเก็บรักษา และวิธีการเลือกใช้น้ำมันพื้นฐาน

เทคนิคการนวดนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
หลักการวิธีการนวดด้วยน้ามันหอมระเหยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ข้อห้าม ข้อควรระวัง ในการใช้น้ำมันหอมระเหย
ข้อบ่งชี้ข้อห้าม และข้อควรระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

นวดน้ำมันภาคปฏิบัติ Aroma oil massage