หลักสูตร นวดสวีดิช (Swedish Massage)

หมวดหมู่: Spa
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

หลักสูตร นวดสวีดิช (Swedish Massage) ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน สามารถเรียนได้เลย

เนื้อหาของคอร์ส

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน
ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ และระบบการทำงานของร่างกาย เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหาร ระบบรับความรู้สึก ระบบหัวใจ และหลอดเลือด และอวัยวะรับความรู้สึก

ประวัติความเป็นมาของการ นวดสวีดิช
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการนวดสวีดิชเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

การประเมินสุขภาพเบื้องต้นและการประเมินผลการบริการ
ประเมินสุขภาพเบื้องต้นของผู้มารับบริการการบันทึก รายงาน และการประเมินผลการบริการ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปฐมพยาบาล การใช้ยาเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้าน และเวชภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ยา การประเมินอาการและการส่งต่อ

กฎหมายและจรรยาบรรณผู้ประกอบอาชีพ
(๑) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้น (๒) จริยธรรมการปฏิบัติตนของผู้ให้บริการ กิริยามารยาท ทัศนคติต่ออาชีพ

คุณสมบัติและความปลอดภัยในการนวดสวีดิช
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการนวดสวีดิชวิธีการใช้วิธีการเก็บรักษา และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการนวดสวีดิช

เทคนิคการนวด สวีดิช
หลักการวิธีการนวดสวีดิชเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ข้อห้าม ข้อควรระวัง ในการนวดสวีดิช
ข้อบ่งชี้ข้อห้าม และข้อควรระวังในการนวดสวีดิชเพื่อส่งเสริมสุขภาพ